Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Mobil Servisleri Ve Çözümleri olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda aldığımız teknik güvenlik tedbirlerinin yanı sıra sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

Mobil Servisleri Ve Çözümleri, işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

 • Kişisel verilerin alındığı web sitesi güvenlik sertifikası olan SSL ile korunur.
 • Web sitesi veya fiziki ortamdan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için yönetimsel ve teknik tedbirleri sağlarız.
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişimi engellemek sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test ederiz.
 • Fiziki ortamdaki kişisel verilerin sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlarız.
 • Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.
 • Risklerimizi sürekli gözden geçirir ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uygularız.
 • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutarız.

Kişisel Veri Koruması Politikası ve Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Mobil Servisleri Ve Çözümleri İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Hukuki Sebebi ve Kategorileri

Belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.

Abone Bilgileri:

 • Sözleşme bilgileri: Ad-soyad, kimlik bilgileri, doğum tarihi, nüfus kayıt bilgileri
 • Lokasyon bilgisi: İkamet adresi, fatura adresi, yerleşim yeri belgesi
 • letişim bilgisi: GSM numarası, e-mail adresi
 • Finansal bilgi: Faaliyet bilgileri, vergi dairesi ve numarası, fatura ve borç bilgileri
 • Data kayıtları: Log kayıtları, IP numarası
 • Sistem kullanıcı bilgileri: Kullanıcı adı

Sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması sebebine dayanarak tarafınıza hizmet sağlanabilmesi işlenmesi gerekli yukarıdaki verilerinizin yanı sıra, yasal Mevzuat gereği kimlik belgesi örneğinizin sözleşme ekinde istenmesi mecburidir. Verilerinizin abonelik işlemleri harici kullanılmayacağını, adli veya idari makamların talebi haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını belirtiriz. Soruşturma, inceleme, denetleme veya uzlaşmazlığa konu olan kişisel veriler ilgili süreç tamamlanıncaya kadar, abone bilgileriniz 6098, 6102 ve 213 sayılı kanunlar gereği hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl süre saklanmaktadır. Data kayıtları ise 5809 sayılı kanun gereği mevzuata uygun olarak iki yıl muhafaza edilir.

Ziyaretçi Bilgileri

 • IP adresi, log kaydı

Web sitemize yapmış olduğunuz ziyaretlere ilişkin kayıtların 5651 sayılı yasanın gerektirdiği kanuni zorunluluk sebebiyle işlenmesi gerekmektedir.

Çağrı Merkezi Bilgileri

 • Görüşme ses kayıtları
 • Arayan ad-soyad bilgisi

Ayrıca talep ettiğiniz destek veya hizmetin niteliğine göre talebinize yanıt verebilmek amacıyla mevcut duruma göre bize açıkladığınız verileriniz çağrı kaydı altına alınmaktadır. Çağrı Merkezimize yapılan aramalara dair kayıtların saklanması yasal mevzuat gereği mecburidir. Bu kayıtların hizmet kalitesinin artırılması, hukuki ihtilaflarda kullanılabileceğini belirtiriz. Çağrı merkezi kayıtları 6563 sayılı kanun ve ikincil mevzuat gereği üç yıl süreyle saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Mobil Servisleri Ve Çözümleri’in veri sorumlusu sıfatıyla işlediği verileriniz yurt içi adresli serverlarda muhafaza edilmektedir. Verileriniz Mobil Servisleri Ve Çözümleri nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere, satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini, ulaştırılması için çalıştığımız kurye şirketleri ve sair iş ortaklarına, ürün ve hizmetlerin sunulması, ödemenin sağlanması veya tanıtılması için iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşlarına, avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Mobil Servisleri Ve Çözümleri, kanuni mükellefiyetlerini yerine getirebilmek için mevzuatta belirtilen verileri ilgili ve yetkili idari makamlarla paylaşmak mecburiyetindedir. Bununla birlikte adli veya idari makamların veri talebi halinde, bu talebe cevap verilmesi Mobil Servisleri Ve Çözümleri için mecburidir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Mobil Servisleri Ve Çözümleri, veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileri elektronik veya fiziki ortamda, e-posta kanallarıyla, abonelik sözleşmeleri, çağrı kayıtları, web sitesinde yer alan başvuru formları veya çerezler vasıtasıyla toplayabilmektedir. Bunun yanı sıra abone veya ziyaretçinin başka yöntemlerle iletişime geçerek açıkladığı durumlarda da kişisel verileri toplamaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Aşağıda belirtilecek başvuru yöntemiyle Mobil Servisleri Ve Çözümleri'ne başvuran ilgili kişi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kusurlu olarak kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak ve kimliğinizi ispatlamak suretiyle Mobil Servisleri Ve Çözümleri’e iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı (şahsen, noter, KEP vb. yollarla), “Mobil Servisleri Ve Çözümleri Genel Müdürlük, Fulya Mah. Büyükdere Cad. NO:62 D:37 Kat:6 Şişli, İstanbul, Türkiye” adresine ya da KEP adresinizden mobilservisleri@hs03.kep.tr adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılabilir ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

Mobil Servisleri Ve Çözümleri’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Mobil Servisleri Ve Çözümleri tarafından işletilen platformlara veya sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Mobil Servisleri Ve Çözümleri bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.